Værdier og pædagogik

Værdier og pædagogik

 

Det gode børneliv

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i Børnehuset Blæsenborg er, at alle børn skal have det godt.  Børnene støttes i deres faglige og sociale udvikling, med henblik på at blive gjort parate til mødet med skolen. Børnene skal have mulighed for, at få opfyldt de individuelle behov de har for at kunne udvikle sig og lære. Behov som at lege, undersøge, udforske og eksperimentere.

Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.

Udover at arbejde individuelt med det enkelte barns udvikling, vægter vi arbejdet med børnegruppens samlede udvikling meget højt.

 Vi mener at en god klassekultur, og et socialt fundament for børnegruppen, danner udgangspunktet for barnets videre læring i skolen. Derfor er det vores store fokuspunkt i børnehaven at få skabt en børnegruppe der socialt fungerer, med respekt for de enkelte individer. Få skabt en fællesskabsfølelse og en tro på, at man som samlet gruppe med forskellige styrker, er stærke og kan løfte rigtig meget.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til barnet og støtter barnet i dets nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med selvhjulpenhed, lader børnene øve sig og bøvle. Der er en stor læring i, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser og succesoplevelser med den rette stilladsering fra voksne.

 

 

  

Forældresamarbejde

Vi vægter et tæt, åbent og ærligt forældresamarbejde med gensidig respekt og god omgangstone der altid tager afsæt i barnets trivsel og udvikling.

Vi prioriteres tid til små overleveringer og til at genfortælle små sjove episoder fra barnets hverdagen.

Børnehaven har en forældrevalgt repræsentant i skolebestyrelsen.

 

 

Sprog

Børns sprog og kommunikation tilegnes og udvikles i de nære relationer med barnets forældre, i sociale fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. I Børnehuset Blæsenborg ligger vi stor vægt på at tilbyde læringsmiljøer der understøtter børnenes kommunikative og sproglige interaktioner. Det kan være alt lige fra den nærværende dialog med fokus på øjenkontakt og fælles opmærksomhed til et fælles temaforløb omhandlende et bestemt emne.

Der hvor sproget virkelig gror, er i legen. Legen er en vigtig øvebane for kommunikationen, ordforrådet og sætningsdannelsen. Derfor værner vi meget om legen i Børnehuset Blæsenborg, både i form af rammesætning og aktiv deltagelse men også i den frie spontane børneleg. Personalet er bevidste om vores funktion som sproglige rollemodeller og vores forpligtigelse til at skabe lyst til at kommunikere og samtaler af høj kvalitet.

 

Obligatorisk sprogvurdering

Når barnet er 3,5 får det lavet en sprogvurdering. Vi bruger Rambølls materiale som er udarbejdet i Hjernen&Hjertet. Sprogvurderingen er udarbejdet til børn 3-6 år og kan vurdere både et- og flersprogede børns dansksproglige kompetencer.

Hvis sprogvurderingen viser at der er behov for en særlig sprogindsats, vil det blive tilrettelagt i tæt samarbejde mellem forældrene og husets sprogvejleder. Der vil blive udarbejdet en handleplan med fokus på hvordan hjemmet og børnehaven i samarbejde kan støtte op om barnets sprogudvikling. Vi arbejder også tæt sammen med kommunens tale-høre konsulent.

 

Samarbejde med syddjurs bibliotek

Vi har indgået et samarbejde med Syddjurs bibliotek. Hver 3. måned modtager vi bogkasser med nye alderssvarende bøger som både kan bruges til højtlæsning med voksne eller barnets egen børne-læsning. Derudover laver de bogvogterkursus for Trøflerne, hvor de bliver oplært i at behandle bøger pænt.

På biblioteket har vi også mulighed for at låne temakufferter. Det skaber gode muligheder for inspirerende forløb med et særligt fokus, enten en bog, årstid, emne osv.

 

Husets sprogvejleder

Husets sprogvejleder arbejder med sproggrupper hos børn, hvor der er behov for ekstra støtte. Her skabes der mulighed for et fokuseret og dybdegående sprogligt læringsmiljø med fokus på det enkelte barn og dets nærmeste udviklingszone.

Derudover vil der også i forbindelse med forældremøder, være et oplæg fra sprogvejlederen med fokus på hvordan man som forældre kan støtte op om barnets sproglige udvikling ved det aktuelle alderstrin.

 

Naturen Året Rundt

I Børnehuset Blæsenborg er vi nysgerrige på naturen.

Vi er så privilegerede at vi har både skov, skrænter, bakker og alverdens frugter og bær lige rundt om huset. Dette gør det også nemt for os at følge årstidernes skiften.

Hvad sker der med træerne?

Hvad sker der med insekterne?

Hvad sker der med udvalget af bær, frugter og blomster?

Dette holder vi øje med og undersøger det sammen.

For hvis vi er nysgerrige og undersøgende sammen, kan vi holde interessen for naturen ved lige og i fællesskab lære noget mere om den natur vi er omgivet af.

Naturen er en fantastisk ramme til at udvikle sig som menneske. Den er vild og uregerlig med en masse spændende udfordringer uanset om man er lille eller stor. I børnehaven inddrager vi børnene i processer hvor de får lov til at se, røre og undersøge de døde dyr – der er plads til at undres og få en snak med de voksne og de andre børn, om det de ser og mærker. Her bliver der lejlighed til at snakke om liv og død også i forhold til mennesker. Børnene får på den måde, et naturligt forhold til et af livets store emner.

Vi forsøger hele tiden at finde på nye måder at bruge naturen. Vi tager naturen med ind og vi bruger den kreativt.

Vi spiser naturen. I takt med årstiderne skifter, er vi opsøgende på hvad vi kan finde af spiselige lækkerier i naturen.

Hver fredag har vi bål, hvor vi sammen tilbereder smagsprøver på diverse gode sager. Kan man mon lide mælkebøttesaft? Eller hvad med pesto lavet af brændenælder? Det er der jo kun en måde at finde ud af på og det er ved at smage det.

I Børnehuset Blæsenborg er vi så heldige at vi har en bus. En bus som kan fragte os lige der hen hvor vi vil.

Vi samler frøæg - HER

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk