Værdier og pædagogik

Ryomgaard Realskoles Børnehave

 
Ryomgaard Realskoles Børnehave er en privat børnehave med plads til 45 børn i alderen 2,9 år til skolestart. Vi tilbyder en børnehave, hvor børnene både kan lege på kryds og tværs af aldersgrupper, men samtidig også være en del af en mindre gruppe børn på samme alder.
Ryomgaard Realskoles børnehave har frem til januar 2020 været en etårig børnehave for før skolebørn i alderen 5 - 6 år. Der er derfor fortsat nyt for os, at modtage de yngste børn i børnehaven.
Vores optimale normering vil være:
10 børn i alderen 2,9- 4 år.
10 børn i alderen 4-5 år.
20 børn i alderen 5-6 år.
Det forventes, at børnene efter børnehaven begynder deres skolegang i Ryomgård Realskoles 0. klasse, og derfor fokuserer vi på at lave en blød overgang til skolestart.
Vores fokus er at arbejde med børnegruppen, så de socialt, både som gruppe og som individer, er parate til mødet med skolen. Vi skaber tryghed og nærvær, ved at være få voksne omkring børnene, samt via en fast struktur med forudsigelighed og gentagelser.


Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde i Ryomgård Realskoles Børnehave er, at børnene støttes i deres faglige og sociale udvikling, med henblik på at blive gjort parate til mødet med skolen. Børnene skal have mulighed for, at få opfyldt de individuelle behov de har for at kunne
udvikle sig og lære. Behov som at lege, undersøge, udforske og eksperimentere.
Vi finder det vigtigt, at hvert barn kan udvikle sig i sit eget tempo og har mulighed for at mærke efter: Hvem er jeg? Hvad har jeg lyst til? Hvem vil jeg gerne være sammen med? Osv.
Udover at arbejde individuelt med det enkelte barns udvikling, vægter vi arbejdet med børnegruppens samlede udvikling meget højt. Vi mener at en god klassekultur, og et socialt fundament for børnegruppen, danner udgangspunktet for barnets videre læring i skolen. Derfor er det vores store fokuspunkt i børnehaven, at få skabt en børnegruppe der socialt fungerer, med respekt for de enkelte individer. Få skabt en fællesskabsfølelse og en tro på, at man som samlet gruppe med forskellige styrker, er stærke og kan løfte rigtig meget.
Vi prioriterer nærvær med børnene meget højt, da vi tror på at stærke og ligeværdige relationer, er med til at styrke barnets selvværd og fællesskabet.
Gammelt kinesisk ordsprog:
Jeg hører og jeg glemmer
Jeg ser og jeg husker
Jeg gør og jeg forstår

 

Værdier og pædagogik

 

RESPEKT - VENSKABER - MEDBESTEMMELSE – LIGEVÆRDIGHED

Leg, fordybelse, venskaber og følelser er vigtige begreber i børns udvikling, som vi ønsker at skabe rammer for i børnenes hverdag. I samspil med andre kan børn lære sig selv og deres plads i omgivelserne at kende. Og i samspil med andre kan de lære at sige fra og til, samt sætte grænser for sig selv verbalt og nonverbalt.
Vi lægger stor vægt på, at børnene udvikler selvværd. Selvværd er det, at man har overskud, føler glæde og nyder samvær med andre. Det er vigtigt, at børnene får lov til at være nøjagtig, som de er og bliver respekteret for det - og at det er i orden at have de følelser, som de har. Man må gerne blive sur, gal og ked af det - og give udtryk for det. Vi voksne skal være der til at trøste og støtte. Børnene er omgivet at voksne der "gider" dem og voksne der kan rumme dem til enhver tid. Vi kan rumme voldsom vrede, gråd, utilpashed osv.
Børn skal tages alvorligt, og deres spørgsmål, initiativer og leg skal have rum og mulighed for at kunne tilgodeses i så stort et omfang som muligt. Jo mere selvtillid og selvværd børnene har, jo lettere kan de lytte til både egne og andres behov.
Den vigtigste evne, vi kan give det enkelte barn med i livet, er tilfredsheden med og troen på sig selv, så barnet selvstændigt kan vælge fra og til. Vi tror, at jo større respekt barnet er blevet vist, jo større respekt kan de senere vise andre.
Vi vil gerne udvikle børnenes sociale kompetencer. Børnene kan i stor udstrækning selv vælge, hvad de vil lave, hvilke aktiviteter/lege, de har lyst til at gå i gang med. Dette er med til at udvikle ansvarlighed i forhold til børnene selv, og til deres handlinger. Det er dog ikke altid, de selv får lov til at bestemme. Vi stiller også krav til børnene, så de kommer videre i deres udvikling. Hvis kravene er rimelige vil børnene kunne honorere dem, "vokse" - og dermed få selvværd.
For det enkelte barn betyder det:
• Jeg er noget i mig selv
• Det jeg kan, er noget særligt
• De voksne interesserer sig for mig
• De andre lærer af mig
• Jeg lærer af andre
• Jeg tør prøve noget nyt
• Se hvad jeg kan
• Jeg tør mere
Vi ønsker at bevare børnenes medfødte nysgerrighed, idet nysgerrigheden er drivkraften for al udvikling, - det at kunne undersøge, opleve og eksperimentere.
Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til barnet, idet det skaber ligevægt i barn/voksenrelationen, samt styrker barnets selvværd.
Vi voksne skal støtte børnene i deres udvikling. Børnene øver sig, i det de kan, og øver sig i nye ting. Det er af stor betydning, at vi voksne lader børnene selv nå frem til nogle erkendelser, så lysten til at lave forsøg, være eksperimenterende og nysgerrige bevares.

 

Lille- og Mellemgruppen

Når vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde med børnene, har vi fokus på fællesskaber hvor børnene kan lege, være nysgerrige, opleve glæde, lære sociale kompetencer og i det hele taget trives og udvikle sig i en positiv retning. Vi har tidspunkter hvor børnene hører til i et aldersopdelt fællesskab og tidspunkter hvor børnene selv danner fællesskaber, støttet af de voksne.

I lille & mellemgruppen arbejder det pædagogiske personale ud fra de pædagogiske lærerplanstemaer, som danner rammen for det pædagogiske arbejde med børnene i hverdagen. Det pædagogiske personale planlægger aktiviteter og skaber læringsprocesser, som relaterer sig til børnegruppens alder og udviklingstrin 2,9-4 år og ud fra børnenes interesseområder. Det kan eksempelvis være en kreativ proces, en undersøgende proces eller andre emner som optager børnene. Der vil være et overordnet tema for perioden, oftest et tema fra de pædagogiske læreplaner, for eksempel sanseforløb, krop og bevægelse eller sprog og kommunikation. Disse temaer og fokusområder strækker sig oftest over 3-4 uger.

I lillegruppen & mellemgruppen lærer børnene af hinanden på kryds og tværs af aldersgrupperne. Børnene har dagligt mulighed for at færdes i det samme miljø som storbørnsgruppen, og kommer derfor til at kende både de voksne og hinanden på kryds og tværs af aldersgrupper og udviklingstrin. De små observerer og tager ved lære af de større børn og afkoder bl.a. sprog, konflikthåndtering, grænsesætning, sige fra og til, selvhjulpethed ift. påklædning samt sociale spilleregler. De store børn udviser en enorm empati, omsorg og hjælpsomhed i samspillet med de små, som skaber gode og trygge relationer på tværs af aldersgrupperne, læring, tryghed og gensidig respekt.

Vi prioriterer nærvær med børnene meget højt, da vi tror på at stærke og ligeværdige relationer, er med til at styrke barnets selvværd. Vi er meget opmærksomme på at det enkelte barn i sin hverdag i børnehaven trives og er tryg i børnehavemiljøet. Vi har stor fokus på at alle børn bliver mødt med omsorg, anerkendelse og føler sig set, hørt og forstået af et pædagogisk autentisk personale. Vi bestræber os efter at alle børn får skabt en god og tryg tilknytning til de voksne, samt børnegruppen, og hvor alle børn har følelsen af at være betydningsfuld og særlig for fællesskabet. Vi er meget opmærksomme på at se de forandringer og de udviklingsprocesser der sker hos det enkelte barn og ligeledes have for øje, hvad der er næste skridt på vejen frem i barnets udvikling.

En af de centrale kerneopgaver som vi vægter højt i lille- og mellemgruppen er, at lære børnene, at kunne agere positivt og empatisk i det sociale fællesskab og ligeledes kunne tage hensyn til hinanden samt acceptere de forskelligheder barnet møder i de sociale sammenhænge i børnehaven.

  

 

Storebørnsgruppen:

 

Vi er meget opmærksomme på barnets udvikling, både individuelt og fælles, da vores store fokus ligger i at få gjort barnet skoleparat. Det kræver at vi som voksne er nærværende, og ser de forandringer der sker hos barnet, og at vi altid har for øje hvad der er næste skridt på vejen frem i barnets udvikling. Vi bruger derfor meget tid på, at arbejde med børnene i mindre grupper, som ved vores maddag, hvor det hver uge er to børn, der sammen med en voksen, vælger menu, laver indkøbsseddel, handler ind, laver mad, dækker bord ved at tæller kopper, tallerkner og bestik samt præsenterer maden for resten af gruppen. 
Barnets sociale færdigheder ser vi via den frie og den strukturerede leg, samt ved fælles stunder som ex. samling. 
Vi samles hver dag omkring bordet, hvor alle har faste pladser. Her snakkes der om dag, dato, måned og år. Vi gør tingene meget visuelle for det enkelte barn, ved at bruge piktogrammer for dagens indhold, og ved fysisk at flytte perler i glas, synliggøres månedens længde og årstid. 
Det er ligeledes ved samling, der er fokus på forskellige emner som bogstaver, tal, adresser, lande, sanglege, fantasi historier, fælleslege, skrivedans, rim og remser. Udfordringer børnene møder meget forskelligt, men rykker individuelt på, forhold til udviklingstrin.
Vi lægger stor vægt på, at få skabt positive sociale relationer og fællesskabsfølelse blandt børnene, da det er en af grundstenene til fundamentet for børnegruppens videre trivsel og læring, når de kommer i skole.

 

Vi støtter børnene i, at blive selvhjulpne, kende deres egne grænser, turde sige til og fra, at tage, og vise hensyn og omsorg for hinanden. Vi arbejder ud fra Red Barnets antimobbemateriale ”Fri for mobberi”, hvor vi gennem fælles dialog udfordrer og opfordrer børnene til, blandt andet, at udtrykke sig, samt at forholde sig til andres tanker og følelser. Vi starter hvert år i Storebørnsgruppen, med at besøge alle børns haver. Tanken med havebesøget er at få oplevelsen af forskellighed i samspil med oplevelsen af fællesskab og samhørighed, da det at have besøgt hinanden giver en fælles oplevelse, og dermed en følelse af samhørighed og venskab. Vi lægger vægt på traditioner, og tager gerne til fødselsdag hjemme hos det enkelte barn, da det dels er rart at komme på besøg i ukendte omgivelser, men også godt for barnet at vise sit hjem frem. Vi tager ofte på tur ud af huset, for at give børnene oplevelser både socialt og kulturelt. 
Vi vil give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder såvel intellektuelt, motorisk som kreativt, gennem de aktiviteter vi tilbyder dem. Færdigheder giver selvværd/selvtillid. Et barn "vokser", når det opdager, at det kan noget nyt. Det kan være lige fra selv at tage tøj på til det at klatre op i et træ. Derudover er det væsentligt for os at give børnene ny inspiration, så de får oplevelser, der både giver glæde i øjeblikket, men også oplevelser, som vækker deres interesse og giver dem lyst til at beskæftige sig yderligere med disse ting. 
Børnene har rig mulighed for at udfordre sig i det kuperede terræn på det indhegnede område omkring børnehaven. Derudover benytter vi området med mooncarbane, skolens legeplads og skovområde. At opholde sig ”uden for hegnet”, giver børnene frihed til at føle efter, hvad de selv har lyst til, hvem de vil være sammen med, og hvor de vil søge nye udfordringer! 

Det kræver nogle meget opmærksomme voksne, der kan overskue børnene. Men på den måde lærer børnene en masse af de forskellige voksne, samt at voksne ikke er ens. At voksne har hver deres ressourcer, grænser og kompetencer.

Vi lægger stor vægt på, at få skabt positive sociale relationer og fællesskabsfølelse blandt børnene, da det er en af grundstenene til fundamentet for børnegruppens videre trivsel og læring når de kommer i skole.

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk