Evalueringer

Evaluering af undervisningen

Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler § 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en opfølgningsplan for evalueringen. Resultatet af evalueringen og opfølgningsplanen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Kravet skal ses i sammenhæng med lovkravet om skolens løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen med henblik på at tilrettelægge undervisningen, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte mål. Og at skolens undervisning skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Evaluering:

 

 

 

På Ryomgaard Realskole varetages tilsynet med undervisningen af en ekstern tilsynsførende, der kommer på regelmæssige besøg, hvor den tilsynsførende deltager i undervisningen samt snakker med ledelse og relevante lærere. Rapporterne fra tilsynsbesøgene kan læses på hjemmesiden.

Eleverne modtager løbende feedback på og evaluering af deres arbejde i timerne, afleveringerne og udbyttet af skolegangen. Opfølgning og evaluering kan ske mundtligt i forbindelse med elevsamtaler eller skriftligt som konkret feedback på opgaver eller som oplæg til samtaler. Samtalerne kan finde sted i såvel formelle som uformelle fora.

Evalueringsresultaterne danner grundlag for en optimering af elevernes faglige udvikling, deres undervisningsmiljø, og til at udvikle det pædagogiske miljø. Der arbejdes på, at resultaterne skal drøftes løbende i formelle fora som Lærerrådsmøder, MIO-møder, Forældrerådsmøder og bestyrelsesmøder.

Skolen benytter tests til kvalitetssikring og til sikring af elevernes faglige udvikling.

Skolen sammenholder ligeledes prøveresultater med de andre skoler i kommunen.

Forældre har altid mulighed for at ønske en faglig og social statussamtale, hvis de har behov for dette.

 


Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

En undervisningsmiljøvurdering er et værktøj skoler og uddannelsesinstitutioner skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø. UMV’en ser både på det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Den er lovpligtig og skal udarbejdes mindst hvert 3.år.

En undervisningsmiljøvurdering består af fire faser; en kortlægning af undervisningsmiljøet, beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen, en handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet og retningslinjer for opfølgning af handlingsplanen.

UMV forår 2023

Til kortlægningen er brugt Børne- og undervisningsministeriets trivselsværktøj.  Det er et spørgeskema, som indeholder fire hovedområder; faglig trivsel, ro og orden, social trivsel og støtte & inspiration samt 9 tillægsspørgsmål vedr. det fysiske og æstetiske miljø. På mellemtrinnet og udskolingen (4.-10.kl.) får eleverne 40 spørgsmål og i indskolingen (0.-3.kl) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål samt 9 tillægsspørgsmål.

Elevernes besvarelser giver os en pejling i forhold til elevernes trivsel både i den enkelte klasse og for hele skolen. Vi får dermed mulighed for at arbejde videre med specifikke trivselsindsatser i den enkelte klasse og generelle indsatser for hele skole.

Kortlægningen for hvert klassetrin er blevet beskrevet og analyseret i klasse/årgangsteam, der er blevet udarbejdet en handlingsplan med konkrete tiltag samt aftaler vedr. opfølgning. Det samme er gjort på skoleniveau – delt op i indskolingen 0.kl-3.kl. og udskolingen 4.kl-10.kl. Her informeres og inddrages AMR-gruppen plus tekniskserviceleder, elevrådet og bestyrelsen.

Generelt en positiv vurdering af trivsel og undervisningsmiljø

Trivselsudvalget har analyseret og vurderet kortlægningen.

Generelt er trivslen god og vidner om et godt og trygt miljø. Eleverne er glade for at gå i skole og glade for deres kammerater. De har gode relationer til hinanden og til lærerne. Eleverne i både indskolingen, mellemtrin og udskolingen er glade for udeområderne.

På baggrund af vores analyse og vurdering er vi kommet frem til følgende tiltag.

Tiltag på skoleniveau:

Generelle trivselstiltag

Indføre en trivselsdag på tværs af årgange, hvor elevrådet inddrages i forhold til planlægning og indhold af dagen. Hente inspiration fra Den Nationale Trivselsdag.

Projekt ”En hånd til fællesskabet” elevernes mulighed for at komme med ideer til, hvad der kan bidrage til fællesskabet ved at søge skolens fond i forhold til trivselsfremmende tiltag i udemiljøet.

Tiltag, der tilgodeser det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Større opmærksomhed på orden og oprydning i klasselokalerne

Renovering af klasselokaler i den nye bygning. Der er udarbejdet en flerårig plan, som kan læses her.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk