Uddannelsesplan for praktik

Ryomgaard Realskoles Uddannelsesplan for 1. og 2. studieår LU13

Kultur og særkende som uddannelsessted

 

Ryomgaard Realskole er en 100-årig privatskole, der vedholdende søger balancen mellem tradition og nytænkning og mellem undervisningsmæssige krav og trivsel. En levende og aktiv skole, hvor børn og voksne i fællesskab arbejder med nutiden i respekt for fortiden og med forventninger til fremtiden.

Om skolen

Ryomgaard Realskole er en selvejende, forældrestyret skole. Skolen har ca. 320 elever fra 0. til og med 10. klasse.  Eleverne kommer fra hele Djursland.

Skolen har i alt ca. 40 engagerede medarbejdere  - på skolen, i skolefritidsordningen og i børnehaven. Desuden er der tilknyttet en uddannelsesvejleder under UU-Djursland.

Ryomgaard Realskole blev grundlagt i 1913 - bygget tæt ved stationen, der var jernbaneknudepunkt på Djursland. Ryomgård er stadig trafikknudepunkt på Djursland. Omkring den ældste bygning, der stadig er i brug, er skolen vokset op. Den gamle bygning er imidlertid kun en lille del af vores skole, der er udvidet og løbende moderniseret, så den i dag er en god og effektiv ramme om undervisningen.

Skolen er godkendt til at modtage statstilskud efter friskoleloven, og fører eleverne op til de statskontrollerede afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.

Undervisningen sker i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regler derom, samt efter den grundholdning, der fremgår af skolens fundats.

Faglighed

Ryomgaard Realskole vægter trivsel, anerkendelse og et godt læringsmiljø højt. Vi ser alle elever som hele individer, der alle er gode til noget. Derfor er det vores fornemste opgave, at hver enkelt elev  via gode arbejdsvaner og potentielle evner opnår så højt fagligt niveau som muligt. Vi er opmærksomme på, at fremhæve alle elevers værdier og egenskaber, udfordre de stærke og støtte de svage.

Fællesskab og traditioner

På Ryomgaard Realskole skal eleverne føle sig værdifulde og trygge i fællesskabet, tage ansvar for det og føle sig som værende en del af noget større. Vores traditioner er samlende, kulturskabende og bærende for fællesskabsfølelsen. Vi skal sammen give hinanden intense oplevelser, der rører og engagerer hver enkelt. Derved opnår vi erkendelsen af, at det er vigtigt og givende at udvise tolerance for andre, deres meninger og forskelligheder.

Robusthed

På Ryomgaard Realskole skaber vi relationer. Vores elever skal turde tro på og tage ansvar for sig selv og andre samt kunne rumme, respektere og acceptere hinandens forskelligheder. Når vi får kendskab til egne ressourcer og muligheder, kan vi bidrage til fællesskabet i en positiv ånd. Tryghed og stabile relationer er nøgleord i udviklingen af det hele menneske ; også når summen af udfordringer og forhindringer gør vejen mod målet ujævn og nærmest ufremkommelig.

 

Praktikkens organisering

Ansvarsfordeling.

Skolens ledelse har det overordnede ansvar for praktikken, men rent praktisk forvaltes koordinering af skema af  praktikkoordinator Janus Laier. Henrik Skaarup er mentor for de studerende. Mentors rolle på Ryomgaard Realskole er at sparre med praktikgruppen, evt. den enkelte studerende samt praktiklæreren. Vejledning med mentor kan både foregå individuelt og i grupper.

Praktiklærerne udvælges så det matcher de studerendes fag bedst muligt. Vi tilstræber, at de studerende får tildelt én hovedansvarlig praktiklærer og en mentor. De studerendes primære kontakt på skolen er således deres praktiklærer. Praktiklæreren står til rådighed for overordnede spørgsmål om skolen, praktikken og lærerjobbet. De studerende kan imidlertid godt få tildelt to praktiklærere, hvis det ikke er muligt at tilgodese de studerendes fagkombinationen med en praktiklærer.

Samarbejde

Ved det første møde på skolen, hvor ledelsen, praktikkoordinator/mentor og de studerende ser hinanden for første gang, får de studerende mulighed for at fremkomme med særlige ønsker hvorefter vi bestræber os på at imødekomme disse ønsker.

 

De studerende på skolen

Praktikken skal gerne give et så realistisk billede af lærerlivet som overhovedet muligt. Derfor stiller vi krav om, at de studerende i samarbejde med praktiklæreren deltager i samtlige møder, bortset fra samtaler med forældre, som gerne vil friholdes for studerende.  Det være sig, teammøder, store og små fagteammøder, skole-hjem-samtaler, forældremøder, pædagogisk rådsmøder og andre ad hoc-møder, der ligger inden for praktikperioden. Hvis skole-hjem-samtalerne eksempelvis ligger uden for praktikperioden opfordres de studerende til at deltage, hvis det er mulig for dem.

De studerende opfordres til at blande sig med lærerne i pauserne og diskutere pædagogiske og fagfaglige problemstillinger, men de studerende skal også have rum og tid til at spare med hinanden i praktikgruppen, og de aftaler med deres praktiklærer(e) hvor og hvordan forberedelse til undervisningen foregår.

På Ryomgård Realskole har vi ikke tilstedeværelsestid, men der er tillid og frihed til, at man forbereder sig til undervisningen og afholder teammøder efter behov. Den samme frihed gælder naturligvis også for de studerende.

Som udgangspunkt er skolen åben overfor de studerendes  ideer og forslag til undervisningen, hvis disse er forenelige med de udstukne mål og praktiklærerens årsplan.

 

Vejledning

De studerende har krav på vejledning med deres praktiklærere og mentor:

I grupper med 1 studerende mindst 4 vejledningslektioner a 45 min.

I grupper med 2 studerende mindst 6 vejledningslektioner a 45 min.

I grupper med 3 studerende mindst 7 vejledningslektioner a 45 min.

I grupper med 4 studerende mindst 7 vejledningslektioner a 45 min

Praktiklæreren og de studerende afklarer til den første vejledningslektion forventningerne til hinanden om praktikken. Hvordan vil de studerende eksempelvis gerne vejledes?

Praktiklæreren diskuterer kompetencemålene i forhold til den konkrete undervisning med de studerende, og hvor mentoren efterfølgende på vejledningsmøder hvor praktiklæreren ikke deltager følger op på diskussionen.

Mentor afholder en række vejledningsmøder med de studerende, hvor der drøftes forhold, der ikke direkte knytter sig til deres praktikskema. Mentor stiller sig altid til rådighed for de studerende og mentor er de studerendes ambassadør på skolen. Hvis de studerende ønsker det, kan de også altid henvende sig til skolens ledelse, der ligeledes vil varetage deres interesser.

Praktiklæreren fører de studerende til eksamen. Vi sender praktiklærere på kursus, når det bliver udbudt på LIA.

 

Til den første vejledningslektion tilstræber vi at praktiklæreren og de studerende afklarer forventningerne til hinanden om praktikken.  Hvordan vil man gerne vejledes som studerende?  Udgangspunktet for vejledningen er udviklingen af de tre kompetenceområder:

  • Didaktisk kompetence
  • Relations kompetence
  • Klasseledelses kompetence

Praktiklæreren vil i sin vejledning diskutere kompetencemålene i forhold til den konkrete undervisning med de studerende, og praktikkoordinatoren følger op på diskussionen på sine vejledningsmøder.  Den studerende får således mulighed for diskussion af praksisteori, som kan lede de studerende i retning af en problemstilling, der kan være relevant i forhold til deres synopsis.

 

Kompetenceområdet : Didaktik

1. år: ”Den studerende kan begrunde, målsætte, planlægge, gennemføre, udvikle og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende og kollegaer

2. år: "Kompetencemål: den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning"

 Praktiklæreren støtter den studerende i udformning af undervisningsplaner. Det betyder, at hun modellerer/viser skriftlige forløb og lektionsplaner med mål og evalueringsovervejelser. Desuden observerer hun systematisk de studerendes undervisning og udpeger centrale områder med henblik på vejledning.

 Praktiklæreren viser strategier for iagttagelse af elever og deltager i redegørelsen for tegn på elevernes udbytte på baggrund af de formulerede faglige og sociale mål for undervisningen.

 

Kompetenceområdet: Klasseledelse

1. år: ”Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen gennem tydelige læringsmål samt udvikle klare og positive rammer for elevernes læring.”

2. år: "Kompetencemål: den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab"

 Praktiklæreren viser, hvordan hun selv organiserer og rammesætter sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.

 Praktiklæreren støtter den studerende i at rammesætte og organisere egen undervisning i klassen for at fremme elevernes læringsudbytte.

 

Kompetenceområdet: Relationsarbejde  

1. år: ”Den studerende kan kommunikere lærings- og trivselsfremkaldende med elever – og kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave.” 

2. år: "Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationser betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen"

Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge motiverende læringsaktiviteter.

Praktiklæreren viser og vejleder de studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

 

Evaluering og eksamen

Praktiklæreren evaluerer løbende sammen med de studerende. Hvis der er særlige forhold, fx hvis der er tvivl om hvorvidt praktikken kan bestås, inddrages mentor på så tidligt et tidspunkt som muligt. Mentor tager så evt. en kontakt til LIA, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan det videre forløb skal være.

 

 

Praktisk

  • Der er mulighed for at få udleveret nøgler til skolen.
  • Skolen AV-ansvarlige kan være behjælpelig med teknisk assistance
  • Ved fravær pga. sygdom kontaktes praktiklæreren telefonisk kl 07.40. Den studerende orienterer også sin gruppe om fraværet.
  • Vi forventer, at den studerende medbringer en udfyldt Børneattest som skolens ledelse    underskriver og indsender til politiet. Derudover bliver de studerende også informeret om skolens regler vedrørende tavshedspligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolens adresse:

Ryomgård Realskole

Vestegade 34

8550 Ryomgård

Tlf. kontor  86394002

Hjemmeside: www.ryomreal.dk

Praktikansvarlig og praktikkordinator:

                                            Janus Laier

                                            Mail: jl@ryomreal.dk

                                            Tlf. 51377406

 

 

 

 


Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Her er dine muligheder:

Skriv en besked

86 39 40 02

ryomreal@ryomreal.dk